ข่าวสารทั่วไป


 

.

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 4304-4310 อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนบุญวัฒนา โดยเน้นมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
08 กรกฏาคม 2563 (22:50 น.)   เข้าชม 23
กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Best Ptactice) ระหว่างวันที่16 - 27 มีนาคม 2563
กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Best Ptactice) ระหว่างวันที่ 16 - 27 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ เทศบาลนครนครราชสีมา, กลุ่มงานอุทกโชคชัย สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา), สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
01 กรกฏาคม 2563 (22:52 น.)   เข้าชม 25
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ SMTE CAMP ม.ปลาย
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ SMTE CAMP ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
30 มิถุนายน 2563 (21:56 น.)   เข้าชม 64
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.ต้น
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
28 พฤศจิกาคม 2562 (16:32 น.)   เข้าชม 179
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
20 พฤศจิกาคม 2562 (12:46 น.)   เข้าชม 130