ข่าวสารทั่วไป


ภาพกิจกรรม


กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2566 ณ อุทยานหมู่เกาะทะเลไทย จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ิอพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้จากฐานการวิจัยและพัฒนา จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการคิดและทักษะของผู้เรียน  
20 มกราคม 2566 (10:50 น.)   เข้าชม 18
ค่ายบูรณาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค่ายบูรณาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และอุทยานหมู่เกาะทะเลไทย จังหวัดชลบุรี
27 ธันวาคม 2565 (15:09 น.)   เข้าชม 31
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จัดวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช เพื่อให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
07 ตุลาคม 2565 (11:52 น.)   เข้าชม 151
กิจกรรมค่ายอังกฤษ (English Camp)
กิจกรรมค่ายอังกฤษ (English Camp) จัดวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
07 ตุลาคม 2565 (11:32 น.)   เข้าชม 81
กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดและทักษะกระบวนการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
07 ตุลาคม 2565 (11:16 น.)   เข้าชม 108